FİNANS UZMANI

TANIM
Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para
kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal
destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.
GÖREVLER
Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
 Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
 Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu
doğrultuda önerilerde bulunur,
 Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
 Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 Bilgisayar,
 Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks),
 Finansal tablolar, faaliyet raporları.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
 Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
 Finansal konulara ilgi duyan,
 Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
 Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
 Çabuk ve doğru karar verebilen,
 Tertipli ve düzenli çalışabilen,
 Uzak görüşlü,
 İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek
kimseler olmaları gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı
görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme,
araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları
ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey
yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle,
bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme,
iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi,
ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim
kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Finans” konusunda
uzmanlaşabilirler.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Ekonomi,
 Hukuk,
 İşletme,
 Matematik,
 Maliye,
 Bilgisayar,
 Muhasebe,
 İstatistik.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası,
muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise
lise veya dengi okul mezunu olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans
Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) ilgili bölümler için yeterli “TM-1” puan almak gerekir.
Üniversitelerin Master programlarında, bu mesleğin eğitimini alabilmek için Lisans üstü
eğitim Sınavına (LES) katılıp başarılı olmak ve ayrıca fakülteler tarafından yapılan “Bilim
ve Yabancı Dil” sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. (Kamu Personeli Yabancı Dil
Sınavına girerek başarılı olanlar Fakültelerdeki yabancı dil sınavından muaf tutulurlar).
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası,
muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya
başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli bir ücret
karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli formasyonları
kazandıracak geliştirici eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; organizasyon teorisi ve
uygulamaları, bilgi işlem, uygulamalı bilgisayar programı, işletme sermayesinin finansmanı,
maliyet düşürme teknikleri ve savurganlıkların önlenmesi, uzun vadeli ve stratejik
planlama, işletmelerde finansal planlama, yatırım kararları, yatırım projelerinin
düzenlenmesi, fizibilite etütleri ve yenileme analizleri, mamul maliyetlerini hesaplama
yöntemleri ve üretim kararlarında kullanılması, bilgisayar destekli proje yönetimi, yeni
finans teknikleri, temel finansman bilgileri gibi konularda dersler verilir.
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans
programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli
bir süre yoktur.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Üniversitelerin 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finansman,
sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerini bitirdikten sonra ilgili alan için
lisans diploması alınmaktadır. Bir banka veya finans kurumunda çalışmaya başladıktan ve
gerekli eğitimi gördükten sonra “Finans Uzmanı” unvanı alınmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar.
 Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması;
ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye
genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek
elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.
Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur.
Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek
boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne
olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve
İnternet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı
gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış,
bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş
ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca,
bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de
paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların
çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa
uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve
unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
 Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı,
çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak
üzere gelir elde edilir.
EĞİTİM SONRASI
 Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar,
asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise
asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.
MESLEKTE İLERLEME
Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili
kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi
idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.
BENZER MESLEKLER
 Fon Yöneticisi,
 Mali Müşavir,
 Yatırım Uzmanı,
 Muhasebe Uzmanı,
 Kredi Uzmanı,
 Bütçeleme Uzmanı,
 Sigorta Danışmanı,
 Portföy Yönetim Uzmanı,
 Muhasebe Uzmanı.
EK BİLGİLER
SORUMLULUK
Eldeki kaynakların, yatırımcının projesine uygun olarak, nasıl kullanılabileceği konusunda
derinlemesine analiz yapıp, bu konuda hem çalıştığı kurumun, hem de yatırımcının
çıkarlarını koruyacak yöntemleri oluşturmaktan sorumludur.

79 views